Vừa qua, Chính phủ đã có Công điện đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết 3 Luật gồm Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, để triển khai ngay sau khi được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm, dự kiến từ ngày 1/8 tới. Luật Nhà ở đã sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển nhà ở.

VIDEO LIÊN QUAN